PROJECTS

3M

เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนได้ทดลองใช้สินค้า กับกิจกรรมของผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชภัณฑ์ของแบรนด์ 3M แบรนด์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก