PROJECTS

PM AWARD

พิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของนายกรัฐมนตรี มอบให้แก่ผู้ประกอบการการส่งออกดีเด่น การจัดเตรียมงานพิธีและการสร้างสรรค์รายละเอียดภายในงาน เพื่อให้งานในครั้งนี้เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับมอบรางวัล ให้สมกับการเป็นรางวัลสูงสุดที่ผู้ประกอบการจะได้รับ