PROJECTS

We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปลูกไม้ยืนต้นและกิจกรรมชดเชยคาร์บอนระหว่างองค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเครือเจริญโภคภัณฑ์และการเปิดตัวโครงการ "We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน" พิธีลงนามระหว่าง CP และ อบก. เพื่อสนับสนุนให้ทุกบริษัทในเครือฯ ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อชดเชยคาร์บอน ที่เป็นจุดเริ่มต้นของก๊าซเรือนกระจกและโลกร้อน ภายในงานถูกตกแต่งด้วยต้นไม้นานาชนิด พร้อมกับแปลงจำลองเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำปณิธานให้สำเร็จ #Event #Roadshow #Organizer #Agency #Marketing #Meetandgreet #Seminar #Digitalmarketing #Online #CP #MOU